PRIVATE HIGH SCHOOL

GAUDIUM et STUDIUM

POZNAŃ

START E-DZIENNIK REKRUTACJA KONTAKT MENU ☰

Misja szkoły

Gaudium et Studium powstało, aby urzeczywistniać nowoczesną edukację, tworząc nowe standardy nauczania i wychowania. Dążymy do tego, aby uczeń - podmiot działań szkoły - postrzegany był jako organizm funkcjonujący w ekosystemie, w którym zapewnić mu trzeba odpowiednie warunki rozwoju we wszystkich obszarach aktywności − w życiu społecznym, rodzinnym czy rówieśniczym, wyposażyć w wiedzę, umiejętności, kompetencje na tyle uwewnętrznione, by pozwoliły naszym absolwentom samodzielnie budować zdrowe i optymalne środowisko życia dla siebie i innych, aby uczeń aktywnie konstruował własne rozumienie rzeczywistości, zamiast przyjmować je wyłącznie z autoryzowanego źródła (nauczyciel, podręcznik), aby w dużym stopniu sprawował kontrolę nad swoim uczeniem, co w efekcie doprowadzi go do samodzielności i odpowiedzialności w dorosłym życiu.

School mission statement

The mission of Gaudium et Studium is to embody modern education by means of creating new standards of the teaching / learning process and student support. Our students are at the centre of everything we do at school. Our aim is to help students grow in an eco-system created by their social, family and peer relationships. We strive to equip students with knowledge and skills which are internalised to the degree which allows them to independently build the best possible, healthy environment for themselves and others, to construct their own, unique understanding of reality instead of simply following the accepted truths, to become life-long learners as well as self-reliant and responsible adults.

Filozofia szkoły

Gaudium et Studium to szkoła:

Jesteśmy prywatnym liceum, które zapewniając uczniom optymalny rozwój, przygotowuje ich do ubiegania się o miejsce na najlepszych uczelniach w kraju i całym świecie, a także do samodzielnego, dorosłego życia opartego na uwewnętrznionych wartościach i odpowiedzialności.

School philosophy

Gaudium et Studium is a school

We are a private high school which ensures that students develop in an optimal way, prepares them for applying to the best higher education institutions world-wide, and for independent adult life based on internalised values and responsibility.